GİRİŞ YAP

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

29.11.2021 11:36:06
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ROL OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Rol Otomotiv Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.rol.com.tr adresi üzerinden erişilebilen Rol Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni’nden (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Saatlik/günlük/aylık veya uzun dönem araç kiralama(ikame araç dahil) hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
 • Tarafınıza tahsis edilen araç ile hızlı geçiş sistemi (HGS) ve benzeri sistemler kapsamındaki geçiş bilgilerinizin takip edilmesi ve bu şekilde söz konusu olan cezaların yönetimi,
 • İkinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
 • Nakit araç alımı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • HGS / OGS sağlanması,
 • Periyodik araç bakımı süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Kaza ve arıza halinde çekici çağırılması, yol yardımı sağlanması, arıza bildirimlerinin yapılması,
 • Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Randevu oluşturulması ve/veya teklif verilmesi,
 • Satış kayıtlarının açılması, online/offline ödeme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket operasyonlarının ve araçlarının güvenliğinin temini,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lokasyon takibi yapılması,

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarına, tedarikçilerine, muhasebe-mali müşavir firmalarına,  sigorta şirketlerine, asistance firmalara, araç tamir servislerine, sigorta ekspertiz firmalarına, araç çekici firmalarına, Rol personellerine, kanunen yetkili kamu kurumlara ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Genel Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Rol Oto araç kiralama hizmetlerinden faydalanmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde;

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finansal ve pazarlama verileriniz; günlük veya aylık araç kiralama hizmetlerinden faydalandırma kapsamında rezervasyonların alınması, kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası, iptal taleplerinin alınması ve yerine getirilmesi, performans ölçümlemelerinin gerçekleştirilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda kira sözleşmeleri, internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, çağrı merkezi ve araç kullanımınız vasıtasıyla; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması; şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak her türlü mevzuata uygun şekilde işlenebilmekte ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

 

•             Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•             Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•             Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Rol’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede ROL’e Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, http://www.rol.com.tr adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

•             Islak imzalı bir nüshasını “Beşevler Mh. Yıldırım Cd. No:274D/1 Nilüfer/BURSA” adresine şahsen elden teslim edebilir,

•             Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

•             Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, finans@rol.com.tr adresine e-posta ile iletebilir, ya da

•             Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, rolotomotiv@hs01.kep.tr güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Whatsapp İçin Tıklayınız
Merkez Ofis Bilgilerimiz ve Çalışma Saatlerimiz
 • BEŞEVLER MH. YILDIRIM CD. NO:274/D NİLÜFER-BURSA
 • (224) 246 52 22/ (212) 803 73 72/ (216) 455 39 47
 • info@rolrentacar.com
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
 • PAZARTESİ 09:00 - 18:00
 • SALI 09:00 - 18:00
 • ÇARŞAMBA 09:00 - 18:00
 • PERŞEMBE 09:00 - 18:00
 • CUMA 09:00 - 18:00
 • CUMARTESİ 09:00 - 18:00
 • PAZAR 11:00 - 14:00
E - Bülten

Kampanyalardan Faydalanmak İçin Mail Adresinizi Girmeniz Yeterli Olacaktır

© 2021 - Tüm Hakları Saklıdır. (Site Programcısı ve Tasarımcısı TÜREV YAZILIM)